Search
Close this search box.

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

Science Mathematics and Technology: SMt
Science Math and Technology: SMt​
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ มีความรู้ ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สามารถนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

เป้าหมายการพัฒนาระดับความสามารถทางวิชาการของผู้เรียน

 1. ผู้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษพื้นฐาน สูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65
 2. ผู้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษเพิ่มเติม สูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60
 3. ผู้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR ไม่น้อยกว่าระดับ A2 เมื่อจบช่วงชั้น ตามแนวทางหลักสูตรยกระดับภาษาอังกฤษสำหรับทุกโรงเรียน (General English Program : GEP)
 4. ผู้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 มีผลการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ ระดับจังหวัด ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ระดับเหรียญทองแดงขึ้นไป
 5. ผู้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 มีผลการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ ระดับภูมิภาค ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ระดับเหรียญทองแดงขึ้นไป
 6. ผู้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์นอกชั้นเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายส่งเสริมทางวิชาการ อย่างน้อย 1 ค่าย/ปีการศึกษา
 7. ผู้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อสื่อ อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ของห้องเรียนพิเศษ อยู่ในระดับมาก ขึ้นไป
 8. ผู้ปกครองและผู้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาต่อระดับชั้นที่สูงขึ้น อยู่ในระดับมาก ขึ้นไป

กิจกรรมเพื่อพัฒนาระดับความสามารถทางวิชาการและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

ที่ กิจกรรม ตอบวัตถุประสงค์
1 ปรับพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) 1, 2
2 เสริมความรู้และเรียนล่วงหน้า 1, 2, 3
3 เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ 1, 2, 3
4 ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันและการสอบวัดความรู้ 3, 4, 5
5 ค่ายวิชาการ และค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 6
6 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ 7
7 SME Open House 8

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา
 2. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดในระดับที่สูงขึ้น
 3. ผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 4. ผู้เรียนมีความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในสายวิทยาศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิศวกรรมศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประมวลกิจกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษ