กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ว่าที่ ร.ต.กิตติ แววกระโทก

หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม