Search
Close this search box.

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว

นายกษิดิศ ปลื้มญาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวคนปัจจุบัน
[email protected]

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต

เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2530
โดยดำรงตำแหน่ง ครูผู้สอนโรงเรียนหัวสระวิทยา
ปีพุทธศักราช 2538 ตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง
ปีพุทธศักราช 2558 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสารวิทยา
และปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว

ประเภทผลงาน รางวัล ด้านการพัฒนาตนเองและสถานศึกษา
โล่เกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุขประเภทผู้บริหารสถานศึกษาเนื่องในวันครูประจำปีพุทธศักราช 2560
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โล่รางวัลโล่เกียรติยศครูดีที่เรายกย่องสาขาผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแนวความคิดสร้างสรรค์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดโดย Good Idea New

โล่รางวัลเกียรติยศครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินครูดีมีคุณภาพชำนาญการอย่างครูมืออาชีพสาขาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นจัดโดยหนังสือพิมพ์แกนกลาง

โล่เกียรติคุณครูดีมีคุณธรรมตามรอยพระมิ่งขวัญการศึกษาไทยจัดโดยหนังสือพิมพ์สื่อสารธุรกิจ

รางวัลผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นเลิศระดับประเทศประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยศูนย์สถานศึกษาพอเพียงมูลนิธิยุวสถิรคุณ

รางวัลการขับเคลื่อนสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศปี 2560 ระดับประเทศ

โล่รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน