Search
Close this search box.
อัตลักษณ์

“ลูกชมพู-ขาว ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม”

เอกลักษณ์

“เป็นเลิศวิชาการ เด่นด้านภูมิทัศน ถนัดศิลปะกีฬา ศรัทธาจากชุมชน เปลี่ยมล้นคุณธรรม”

วิสัยทัศน์

“พัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม
น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน”

นายกษิดิศ  ปลื้มญาติ
0
ผู้เยี่ยมชมหน้าหลัก
0
จำนวนบุคลากร
0
จำนวนนักเรียน
0
จำนวนห้องเรียน