Search
Close this search box.

ประกาศเจตจำนงสุจริต (ฉบับภาษาไทย)

ประกาศเจตจำนงสุจริต (ฉบับภาษาอังกฤษ)

       นายกิษดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรต้านทุจริต โรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. บูรณาการสู่กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในโครงการ One Classroom One Project (OCOP) ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมรวมใจ 60 ปีโรงเรียนภูเขียว