Search
Close this search box.

วิสัยทัศน์

"พัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน"

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย พัฒนากระบวนการคิด สนับสนุนผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เต็มตามศักยภาพและใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต
 2. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
 3. ส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย มีสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และภาษาเพื่อการสื่อสาร พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สู่ครูมืออาชีพ
 4. ส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
 5. ส่งเสริม ประสาน ความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาองค์กรที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

ความเป็นมาของโครงการ

     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา10 ที่กำหนดว่า “การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม  โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น” ทำให้การเปิดห้องเรียนพิเศษดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 จนถึงปัจจุบัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ซึ่งโรงเรียนภูเขียว เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ จึงตอบสนองนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการเปิดโครงการห้องเรียนพิเศษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ และโครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนที่ความสามารถพิเศษในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้และทักษะที่ทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม และนําความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ มีความรู้ ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ละภาษาอังกฤษ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา
 2. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดในระดับที่สูงขึ้น
 3. ผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล

โครงการห้องเรียนพิเศษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ความพร้อมในดำเนินโครงการ

ด้านอาคารและสถานที่

ด้านห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ