Search
Close this search box.
ค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนภูเขียว ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพด้านหุ่นยนต์และดาราศาสตร์เชิงบูรณาการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4/1 ม.5/1 และ ม.6/1 ภาคเรียนที่ 1/2566 ประกอบด้วยกิจกรรม

   1. การเรียนรู้การสร้างและเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์พื้นฐาน

   2. กิจกรรมสานสัมพันธ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

   3. กิจกรรมดาราศาสตร์บูรณาการการคิดเชิงคำนวณ

เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตรงด้านการคิดแก้ปัญหา วิทยาการคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ และการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เป็นระยะเวลาจำนวน 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 106 คน

42 views
Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ