อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่สถานศึกษา

ภารกิจ บทบาท และอำนาจหน้าที่ โรงเรียนภูเขียว สพม.ชย.

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
 2. พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 (กรรมการสถานศึกษา) มาตรา 39 (อำนาจหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา)
 3. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2547 (ออกตาม ม.34 วรรคสี่ ของ พรบ.บริหาร ศธ.)
 4. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา (ออกตาม ม.39 วรรคสอง พรบ.กศ แห่งชาติ 2542)
 5. ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม ม.35 พรบ.บริหาร ศธ.)
 6. กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
 7. ระเบียบ กฎหมายอื่นๆ

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ

 1. จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป
 2. จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ
 3. พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน
 4. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ
 5. กำกับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ
 6. ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ
 7. จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 8. ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ...