ประวัติโรงเรียนภูเขียว

       โรงเรียนภูเขียว ตั้งอยู่เลขที่ 142 หมู่ที่ 4 ถนนชุมแพ – ภูเขียว ตําบลผักปัง อําเภอภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนภูเขียว และเปิดทําการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2492 โดย ใช้สถานที่สโมสรข้าราชการอําเภอภูเขียว เป็นที่ทําการสอนชั่วคราว โดยมีนายสุทธิ์ สายนิล ดํารงตําแหน่ง ครูใหญ่คนแรก เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน จํานวน 45 คน ในปี พ.ศ. 2493 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงมี 6 ห้องเรียนในที่ราชพัสดุเป็นเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน ตั้งอยู่ริมถนนราษฎร์สําราญ และเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปี พ.ศ. 2512 ได้รับ งบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ 214 จํานวน 8 ห้องเรียน ในที่ดินแปลงใหม่ ตั้งอยู่จากที่ดินเดิมประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่ริมถนนสายชุมแพ – ภูเขียว ในเนื้อที่ 83 ไร่ โรงเรียนได้พัฒนามาตามลําดับ เปิดสอนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และโรงเรียนภูเขียวเป็นโรงเรียนประจำอำเภอขนาดใหญ่พิเศษจนถึงปีปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป

ตราสัญลักษณ์

       ภ.ข. แบบลายไทยอยู่ภายในวงกลม ด้านบนมีคบเพลิง และรัศมีล้อมรอบ ด้านล่างมีแถบแพรโค้ง

ความหมาย

       ตัวอักษร ภ.ข. แทนชื่อโรงเรียนภูเขียว
       คบเพลิง หมายถึง แสงสว่าง ความรู้ ปัญญา

[ Download ตราสัญลักษณ์ ]

คติธรรม

“สจฺจํ เว อมตา วาจา”
“วาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตาย”

อักษรย่อของโรงเรียน

ภ.ข.

คติพจน์

“มารยาทดี เป็นศรีแก่ตนเอง และวงศ์ตระกูล”

คำขวัญของโรงเรียน

“มีจรรยา กีฬาดี ดนตรีเด่น เน้นวิชาการ ประสานชุมชน”

ปรัชญาของโรงเรียน

“พัฒนาตน เป็นคนดี มีความรู้ คู่อาชีพ”

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกพวงชมพู

สีประจำโรงเรียน

“ชมพู-ขาว”
สีชมพู หมายถึง ความรัก ความร่าเริง และความเยือกเย็น
สีขาว หมายถึง ความสะอาด ความบริสุทธิ์

อัตลักษณ์

“ลูกชมพู – ขาว ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม”

เอกลักษณ์

เป็นเลิศวิชาการ เด่นด้านภูมิทัศน์ ถนัดศิลปะกีฬา
ศรัทธาจากชุมชน เปี่ยมล้นคุณธรรม

ปณิธาน

พลิกกระบวนการทัศน์ ก้าวสู่…มาตรฐานสากล

เจตนารมณ์

สร้างโรงเรียนที่เป็นเลิศ ได้มาตรฐานสากล ในพื้นที่ภูมิภาค

วิสัยทัศน์

       ภายในปี 2565 โรงเรียนภูเขียว เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่การพัฒนาเทคโนโลยี สู่ความยั่งยืน

พันธกิจ

 1. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
 2. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อเน้นสร้างนวัตกรรมทางการเรียนรู้ และเน้นภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สาม
 3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
 4. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เหมาะแก่ผู้เรียนที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิตมีความสามารถด้านเทคโนโลยี
 5. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนมีคุณธรรม รักษ์โลกและความเป็นไทย น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการได้มาตรฐานสากล มีนวัตกรรมทางการเรียนรู้ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา มีทักษะชีวิตและความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการเรียนรู้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
 4. โรงเรียนมีการพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
 5. โรงเรียนประสานชุมชน ผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างจิตสำนึก ดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายของโรงเรียนภูเขียว

 1. ส่งเสริมสิทธิและโอกาสทางการศึกษา โดยจัดความพร้อมทั้งด้านบุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ สามารถสนองตอบความต้องการของชุมชนได้อย่างเพียงพอ โดยการวางแผนพัฒนาการศึกษา จัดแผนชั้นเรียนเต็มรูป จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม
 2. สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 3. เร่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สิ่งแวดล้อม ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านทักษะกระบวนการ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 4. เร่งดำเนินการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย ความตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
 5. ส่งเสริมและสนับสนุน จัดหา ผลิตสื่ออุปกรณ์ การนำเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและใช้กระบวนการกลุ่มในการฝึกและปฏิบัติงานได้
 6. ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ให้นักเรียนรู้จักแสดงความคิดเห็น การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเหมาะสม
 7. ประสานงานและร่วมมือกับชุมชนองค์กรต่างๆ พัฒนาการจัดการศึกษา พัฒนาบุคลากรครูให้เป็นครูมืออาชีพ
 8. พัฒนาระบบการบริหารงานด้านคอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูล สารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน สามารถติดตามนิเทศตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 9. เร่งดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งระดับองค์กร กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้และบุคลากรรายบุคคล