Search
Close this search box.

ประกาศโรงเรียนภูเขียว เรื่อง การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนภูเขียว

ประกาศการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-โรงเรียนภูเขียว.pdf

1.-แบบเสนอชื่อผู้แทนผู้ปกครอง.pdf

2.-แบบเสนอชื่อผู้แทนครู.pdf

3.-แบบเสนอชื่อผู้แทนศิษย์เก่า.pdf

4.-แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf

5.-แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชน.pdf

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ