Search
Close this search box.

ประกาศโรงเรียนภูเขียว เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 18 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564

อ้างถึง คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๖๙๐๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันกวดวิชาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ งดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม เป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน (ระหว่างวันที่  ๑๘ กันยายน – ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)

215 views
Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ