Search
Close this search box.

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์

Gifted Mathematics Program: GM
Gifted Math Program: GM
โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคลเน้นทักษะการคิดระดับสูงด้านกระบวนการแก้ปัญหาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์โดยให้มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ความรู้ในเนื้อหาคณิตศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งปลูกฝังให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ควบคู่กับการส่งเสริมทักษะความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

นักเรียนจะได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 3 กลุ่มวิชาและกิจกรรมย่อย  ได้แก่

  1. กลุ่มรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ จัดตามแนวทางของ สสวท.
  2. กลุ่มรายวิชาเพิ่มพูนประสบการณ์ จัดตามความเหมาะสมและความเข้มข้นของเนื้อหาในระดับที่สูงขึ้น
  3. กลุ่มกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ จัดตามข้อกำหนดห้องเรียนพิเศษและมาตรฐานสากล

กิจกรรมMath Camp

โครงสร้างหลักสูตร

พุทธศักราช 2566
รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประมวลกิจกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 สรุปผลการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนภูเขียว

  1. การแข่งขันเวทคณิต  (ม. 1 – 3)  ระดับเหรียญเงิน คือ เด็กชายตรีเพชร ตั้งธนกฤตกุล ครูผู้ฝึกสอน น.ส.อรอนงค์ กลิ่นศรีสุข