Search
Close this search box.

ประมวลภาพ การจัดนิทรรศการงานศิลปะ การแสดงดนตรี การแสดงนาฏศิลป์

การจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานนักเรียนโรงเรียนภูเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนภูเขียว อาทิเช่น งานศิลปะ การแสดงดนตรี การแสดงนาฏศิลป์ เป็นต้น ในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศิลปะวัฒนธรรม (ด้านหลังอาคาร 4 ) โรงเรียนภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ