วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ผลคะแนน/เกียรติบัตร/รูปภาพ)

ชื่อกิจกรรม
ผลการแข่งขัน
เกียรติบัตร
รายการที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
รายการที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนภูเขียว)
รายการที่ 4 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายการที่ 5 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
รายการที่ 6 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สหวิทยาเขต)
รายการที่ 7 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สหวิทยาเขต)
รายการที่ 8 การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายการที่ 9 การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายการที่ 10 การประกวดแข่งขันจัดทำคลิปวีดีโอ TikTok ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายการที่ 11 การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ ระดับประถมศึกษา
รายการที่ 12 การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายการที่ 13 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายการที่ 14 การประกวดภาพถ่ายสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ระดับ ม.1-ม.6
รายการที่ 15 การแข่งขันเครื่องบินกระดาษ
รายการที่ 16 การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ระดับ ม.1-ม.6
ผู้ช่วยคณะกรรมการ / วิทยากรให้ความรู้ / และนักเรียนที่ร่วมการแสดง
ไฟล์เกียรติบัตร
01 ผู้ช่วยคณะกรรมการกิจกรรมการตอบปัญหาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
02 ผู้ช่วยคณะกรรมการกิจกรรมการตอบปัญหาระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
03 ผู้ช่วยคณะกรรมการกิจกรรมการวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
04 ผู้ช่วยคณะกรรมการกิจกรรมการประกวด “ชุดแฟนซีรีไซเคิล”
05 ผู้ช่วยคณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ
06 ผู้ช่วยคณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
07 ผู้ช่วยคณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษ
08 ผู้ช่วยคณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขัน Phukhieo Esports 2022
09 ผู้ช่วยคณะกรรมการกิจกรรมการชมภาพยนตร์ Sci Fi
10 ผู้ช่วยคณะกรรมการฝ่ายโสตและถ่ายภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
11 ผู้ช่วยคณะกรรมการจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ
12 ผู้ช่วยคณะกรรมการฐานนิทรรศการสื่อการสอนชีววิทยา
13 เป็นวิทยากรให้ความรู้ฐานฟิสิกส์และเป็นผู้ช่วยคณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษ
14 เป็นวิทยากรให้ความรู้ฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
15 เป็นวิทยากรให้ความรู้ฐานชีววิทยา (AMAZING BIOLOGY) เรื่อง การศึกษาโครงสร้างภายในของลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่
16 เป็นวิทยากรให้ความรู้ฐานชีววิทยา (AMAZING BIOLOGY) เรื่อง การศึกษากายวิภาคภายในหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
17 เป็นวิทยากรให้ความรู้ฐานชีววิทยา (AMAZING BIOLOGY) เรื่อง การศึกษากายวิภาคภายในไตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
18 เป็นวิทยากรให้ความรู้ฐานชีววิทยา (AMAZING BIOLOGY) เรื่อง การศึกษากายวิภาคภายในของกบและปลา
19 เป็นวิทยากรให้ความรู้ฐานนิทรรศการสื่อการสอนชีววิทยา
20 เป็นวิทยากรให้ความรู้ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
21 เป็นวิทยากรให้ความรู้ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
22 เป็นวิทยากรให้ความรู้ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( Think & Science )
23 เป็นวิทยากรให้ความรู้ฐานการเรียนรู้เรื่อง เคมี
24 เข้าร่วมกิจกรมในการแสดงวงดนตรีเปิดงานวันวิทยาศาสตร์
25 เข้าร่วมกิจกรมในการแสดง Cover dance
26 ผู้ช่วยคณะกรรมการในการจัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ม5-1
27 ผู้ช่วยคณะกรรมการในการจัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ม5-2
28 ผู้ช่วยคณะกรรมการในการจัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ม5-3
29 ผู้ช่วยคณะกรรมการในการจัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ม5-4
30 ผู้ช่วยคณะกรรมการในการจัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ม5-5
31 ผู้ช่วยคณะกรรมการในการจัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ม5-6
32 ผู้ช่วยคณะกรรมการในการจัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ม5-7
33 ผู้ช่วยคณะกรรมการในการจัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ม5-8
34 ผู้ช่วยคณะกรรมการในการจัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ม5-9
35 ผู้ช่วยคณะกรรมการในการจัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ม5-10
36 ผู้ช่วยคณะกรรมการในการจัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ม5-11
37 ผู้ช่วยคณะกรรมการในการจัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ม5-12
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ไฟล์เกียรติบัตร
01-การประกวดโครงงานวันวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
02-การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล
03-การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
04-การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
05-การแข่งขัน Phukhieo Esports 2022
06-การแข่งขันเครื่องบินกระดาษ
07-การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
08-การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมตอนต้น
09-การแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
10-การประกวดภาพถ่ายสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
11-การประกวดแข่งขันจัดทำคลิปวีดีโอ TikTok
12-คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล
Facebook
Twitter
Email
Print