จดหมายข่าวฉบับที่ 68/2564 : โรงเรียนภูเขียวจัดการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวประธานในการประเมินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย นางประไพรัตน์  เจริญทัศน์ และ นางวรรณภา ทองดี ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา นายสุขสันติ์ บัวสระ และ นางหัฏฐณิษา ถือโชค ครูพี่เลี้ยง ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ซึ่งในครั้งนี้มีครูผู้ช่วยเข้ารับการประเมินจำนวน 3 คน ได้แก่ นายสุรสิทธิ์ ขยายดี นายณัฐวุฒิ แก่นธานี และ นายประดิษฐ์ พรมเดื่อ ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print