Search
Close this search box.

จดหมายข่าวฉบับที่ 57/2564 : นักเรียน ม.1 – 4 รับวัคซีน PFIZER เข็มที่ 2

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. โรงเรียนภูเขียว ร่วมกับโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้นำวัคซีนมาฉีดให้กับนักเรียนโรงเรียนภูเขียวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 4 ตามนโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของไฟเซอร์ (Pfizer) ให้กลุ่มเด็กนักเรียนอายุ 12-17 ปีของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนภูเขียวที่รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 1,617 คน ณ โรงพยาบาล ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

150 views
Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ