จดหมายข่าวฉบับที่ 54/2564 : นักเรียน ม.5 – 6 รับวัคซีน PFIZER เข็มที่ 1

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. โรงเรียนภูเขียว ร่วมกับโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้นำวัคซีนมาฉีดให้กับนักเรียนโรงเรียนภูเขียวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 ตามนโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของไฟเซอร์ (Pfizer) ให้กลุ่มเด็กนักเรียนอายุ 12-17 ปี ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งในครั้งนี้ มีนักเรียนโรงเรียนภูเขียวที่รับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 912 ณ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. มีนักเรียนโรงเรียนภูเขียวเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 2,657 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,933 คน คิดเป็นร้อยละ 90.59

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print