Search
Close this search box.

จดหมายข่าวฉบับที่ 54/2564 : นักเรียน ม.5 – 6 รับวัคซีน PFIZER เข็มที่ 1

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. โรงเรียนภูเขียว ร่วมกับโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้นำวัคซีนมาฉีดให้กับนักเรียนโรงเรียนภูเขียวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 ตามนโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของไฟเซอร์ (Pfizer) ให้กลุ่มเด็กนักเรียนอายุ 12-17 ปี ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งในครั้งนี้ มีนักเรียนโรงเรียนภูเขียวที่รับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 912 ณ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. มีนักเรียนโรงเรียนภูเขียวเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 2,657 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,933 คน คิดเป็นร้อยละ 90.59

69 views
Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ