Search
Close this search box.

จดหมายข่าวฉบับที่ 51/2564 : การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวมอบหมายให้นางสุวารี เบคเคอร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการประเมินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย 6 ท่าน ได้แก่ นายไพบูลย์, โคตรบ้านเเข้, นายเรืองเดช สุทธิพล, นางธัญญรัตน์ ขวัญประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา นางบัวบาน วัฒนาศีล นางสาวเพลินทิพย์ หงส์หิน ครูพี่เลี้ยง และนายชัชวาลย์ กาจหาญ ผู้แทนครูพี่เลี้ยง ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ซึ่งในครั้งนี้มีครูผู้ช่วยเข้ารับการประเมินจำนวน 3 คน ได้แก่ นายมงคล ชนะดี, นายอนุชา ลาธุลี, ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

26 views
Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ