วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวมอบหมายให้นางสุวารี เบคเคอร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย โดยมี นางศศิธร สิทธิ ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา นางหัฏฐณิษา ถือโชค และ นางสาวสุภัทรา แสงภักดี ผู้แทนครูพี่เลี้ยง ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ซึ่งในครั้งนี้มีครูผู้ช่วยเข้ารับการประเมินจำนวน 2 คน ได้แก่ นายวีรพล พูลกลาง และ นายทิวา แสนมาตร ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว

Facebook
Twitter
Email
Print