Search
Close this search box.

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ

ในวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับชาติ) ณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีกิจกรรมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 4 รายการ ดังนี้

1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
เด็กหญิงฐิติชญา  แนวโนนทัน
ครูผู้ฝึกสอน : นายคมสัน  ป้อมอุ่นเรือน

3. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
เด็กหญิงศุภากร  ศรีวิลัย
ครูผู้ฝึกสอน : นายสุขสันติ์  บัวสระ

2. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
นายพลวัต   คำยศ
ครูผู้ฝึกสอน : นางศรัญญา  ถาวรหมื่น

4. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
นางสาวพิชามญชุ์  ชูสกุล
ครูผู้ฝึกสอน : นายสุขสันติ์  บัวสระ

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ