ค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

ระหว่างวันที่ 7 – 9 ก.พ. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนภูเขียวได้จัดกิจกรรมค่าย อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ ณ บุษบารีสอร์ท อ.ภูเรือ จ.เลย