ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและมโมทัศน์

ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและมโมทัศน์ ห้องเรียนพิเศษ ม.1/3 และ ม.2/3 ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2562 ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ