กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mep.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mep. ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย