Search
Close this search box.

กิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1/2 ม.2/2 และ ม.3/2 ประจำปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ได้พานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยปฏิบัติตามรูปแบบการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ของทางเขตพื้นที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และมหาวิทยาลัย ซึ่งนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

กิจกรรมนักสืบสายน้ำ

กิจกรรมการเคลื่อนแบบเส้นตรงและแรง

กิจกรรมดาราศาสตร์

กิจกรรมสนุกกับเคมี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

กิจกรรมการทดสอบสารประกอบของสิ่งมีชีวิต

กิจกรรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

กิจกรรมดาราศาสตร์

กิจกรรมชีววิทยาการสังเคราะห์ด้วยแสง

กิจกรรมการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

กิจกรรมไฟฟ้ากระแสตรง

กิจกรรมกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์

กิจกรรม English for Fun

กิจกรรมการทำภาพพิมพ์เขียว

กิจกรรม STEM

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ