Search
Close this search box.

กิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษ ม.2/2 และ ม.3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 – ค่ายนิติวิทยาศาสตร์

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.2/2 และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.3/2 โดยคณะครูได้พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนิติวิทยาศาสตร์ โดยค่ายวิทยาศาสตร์เอเธนส์ ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2566 ณ ภูวิวรีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยกิจกรรม

1) เรือมหัศจรรย์ เสริมทักษะสะเต็มศึกษา
2) อัจฉริยะข้ามคืน เสริมทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหา และ
3) นิติวิทยาศาสตร์ เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาคำตอบ

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ