Search
Close this search box.

กิจกรรมค่ายรักภาษาไทย ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๘-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมค่ายรักภาษาไทย ครั้งที่ ๑๑ ณ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่า เห็นความสำคัญของภาษาไทย ภูมิใจในความเป็นไทย เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย รักอ่าน รักคิด รักเขียน รักเรียนภาษาไทย และเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยผ่านกิจกรรมรักภาษาไทย สำหรับนักเรียนกลุ่มที่สนใจภาษาไทยเป็นพิเศษ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายรักภาษาไทย ครั้งที่ ๑๑ จำนวน ๑๔๓ คน และคณะครู ๑๔ คน

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ