การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

บอบคุณข้อมูลการจัดการเรียนการสอนจาก คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกท่าน
รวบรวมข้อมูล โดย นางเนตรชนก ทัพซ้าย
ตรวจทานโดย นางสาวรพีภานันท์ ชาติหาญ
ตัดต่อโดย นายอนุรักษ์ โคผดุง
อำนวยการผลิต โดย นายบุญชนะ อุปฮาต