Search
Close this search box.

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม

กำหนดการรับสมัครโดยสังเขป

   วันที่รับสมัคร : ระหว่างวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์2565 ที่เว็บไซต์โรงเรียนภูเขียว www.phukhieo.ac.th

   ประกาศผลการคัดเลือก

      วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงเรียนภูเขียว และเว็บไซต์ www.phukhieo.ac.th

สอบจัดชั้นเรียน

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกต้องมาสอบจัดชั้นเรียนในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
นักเรียนต้องมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลา 08.20 น.

   รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน

      วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่อาคารโดม “เตชะธัมโม” รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว หากนักเรียนไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละ สิทธิ์การเข้าเรียน
   กําหนดการมอบตัว

วันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. สถานที่ อาคารโดม “เตชะธัมโม” รวมใจ 69 ปี

ดาวน์โหลดระเบียบการ

https://drive.google.com/file/d/1l6QJRIqAA7ciVkhly1P1lgUnksVUuVVZ/view?usp=sharing

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ