Search
Close this search box.

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจําปีการศึกษา 2565 รอบทั่วไป

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กำหนดการรับสมัครโดยสังเขป

ลิงก์เว็บไซต์รับสมัคร : regis.phukhieo.ac.th

   วันที่รับสมัคร : วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

      วันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนภูเขียว และที่เว็บไซต์ www.phukhieo.ac.th

   การสอบคัดเลือก

       วันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่โรงเรียนภูเขียว โดยให้ผู้เข้าสอบมาถึงสถานที่สอบในเวลา 08.30 น. เพื่อรับฟังคําชี้แจงก่อนเข้าห้องสอบ และให้นักเรียนเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ

   ประกาศผลการคัดเลือก

       วันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงเรียนภูเขียว และเว็บไซต์ www.phukhieo.ac.th

   รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน

       วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. สถานที่ห้องทรายคํา โรงเรียนภูเขียว หากนักเรียนไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
   กําหนดการมอบตัว

      นักเรียนที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนแล้ว จะต้องมามอบตัวที่โรงเรียนภูเขียว ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. สถานที่ อาคารโดม “เตชะธัมโม” รวมใจ 69 ปี โดยให้นักเรียนมาพร้อมกับผู้ปกครองในวันมอบตัว

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กำหนดการรับสมัครโดยสังเขป

   วันที่รับสมัคร : วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

      วันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนภูเขียว และที่เว็บไซต์ www.phukhieo.ac.th

   การสอบคัดเลือก

       วันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่โรงเรียนภูเขียว โดยให้ผู้เข้าสอบมาถึงสถานที่สอบในเวลา 08.30 น. เพื่อรับฟังคําชี้แจงก่อนเข้าห้องสอบ และให้นักเรียนเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ

   ประกาศผลการคัดเลือก

       วันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงเรียนภูเขียว และเว็บไซต์ www.phukhieo.ac.th

   รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน

       วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. สถานที่ห้องทรายคํา โรงเรียนภูเขียว หากนักเรียนไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
   กําหนดการมอบตัว

      นักเรียนที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนแล้ว จะต้องมามอบตัวที่โรงเรียนภูเขียว ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. สถานที่ อาคารโดม “เตชะธัมโม” รวมใจ 69 ปี โดยให้นักเรียนมาพร้อมกับผู้ปกครองในวันมอบตัว

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ