Search
Close this search box.

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน

1. การเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางในการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน

2. ดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

3. รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม พ.ศ. 2567

ข่าวสารงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา