โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ห้องเรียนพิเศษ MEP

Mini English Program
Mini English Program​: MEP
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ 
 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายการพัฒนาระดับความสามารถทางวิชาการของผู้เรียน

 1. ผู้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ____ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เพิ่มเติม สูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65
 2. ผู้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ___ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม สูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60
 3. ผู้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ___ มีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR ไม่น้อยกว่าระดับ ____ เมื่อจบช่วงชั้น ตามแนวทางหลักสูตรยกระดับภาษาอังกฤษสำหรับทุกโรงเรียน (General English Program : GEP)
 4. ผู้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ___ มีผลการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ ระดับจังหวัด ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ระดับเหรียญทองแดงขึ้นไป
 5. ผู้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ___ มีผลการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ ระดับภูมิภาค ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ระดับเหรียญทองแดงขึ้นไป
 6. ผู้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์นอกชั้นเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายส่งเสริมทางวิชาการ อย่างน้อย 1 ค่าย/ปีการศึกษา
 7. ผู้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อสื่อ อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ของห้องเรียนพิเศษ อยู่ในระดับมาก ขึ้นไป
 8. ผู้ปกครองและผู้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาต่อระดับชั้นที่สูงขึ้น อยู่ในระดับมาก ขึ้นไป

กิจกรรมเพื่อพัฒนาระดับความสามารถทางวิชาการและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

ที่ กิจกรรม ตอบวัตถุประสงค์
1
2
3
4
5
6
7

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา
 2. ผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ เทียบเคียงมาตรฐานสากล
 3. ผู้เรียนมีความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คณะกรรมการดำเนินโครงการ

โครงสร้างหลักสูตร

พุทธศักราช 2566
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประมวลกิจกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษ

No posts found!