Search
Close this search box.

โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ห้องเรียนพิเศษ MEP

Mini English Program
Mini English Program​: MEP
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
  2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ 
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมเพื่อพัฒนาระดับความสามารถทางวิชาการและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา
  2. ผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ เทียบเคียงมาตรฐานสากล
  3. ผู้เรียนมีความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงสร้างหลักสูตร

พุทธศักราช 2566
รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

No posts found!