Search
Close this search box.

การจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนภูเขียว ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนงบเงินอุดหนุน สำหรับนักเรียนโรงเรียนปกติ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบดังนี้

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ