Search
Close this search box.

รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)​ ประจำปีงบประมาณ 2566 – นายอนุรักษ์ โคผดุง

นายอนุรักษ์ โคผดุง

(Mr Anurak Khophadung)
ครูคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้รายงาน

ตอนที่ 2 ภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน    33   ชั่วโมง/สัปดาห์ ดังนี้

 1. ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน   18   ชั่วโมง/สัปดาห์

 2. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ รวมจำนวน   8   ชั่วโมง/สัปดาห์

 3. งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  รวมจำนวน   5   ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 4. งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  รวมจำนวน   2   ชั่วโมง/สัปดาห์

ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน    31   ชั่วโมง/สัปดาห์ ดังนี้

 1. ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน   16   ชั่วโมง/สัปดาห์

 2. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ รวมจำนวน   8   ชั่วโมง/สัปดาห์

 3. งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  รวมจำนวน   5   ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 4. งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  รวมจำนวน   2   ชั่วโมง/สัปดาห์

ตอนที่ 3 การปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

ด้านที่ 1: ด้านการจัดการเรียนรู้

ดำเนินการจัดทำและพัฒนารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชาวิทยาการคำนวณ รหัสวิชา ว21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และรายวิชา ว31181 วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยการวิเคราะห์หลักสูตร รายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร บริบทของสถานศึกษาและผู้เรียน

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (The 5 Es of Inquiry-Based Learning) ในวิชาวิทยาการคำนวณ รายวิชา ว21103 วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรายวิชา ว32181 วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ วิชา ว21103 วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรายวิชา ว32181 วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

พัฒนาและปรับประยุกต์ใช้สื่อประกอบการสอนวิชา ว21103 วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรายวิชา ว32181 วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

รายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.4

 

พัฒนาแบบวัดและประเมินผลวิชา ว21103 วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรายวิชา ว32181 วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้งระหว่างการเรียนรู้ และหลังจบหน่วยการเรียนรู้

 

ทำการศึกษาวิเคราะห์การเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น รายวิชา ว21103 วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรายวิชา ว32181 วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

พัฒนารูปแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่หลากหลายรูปแบบ รูปแบบ Online โดยใช้ Line กลุ่มประสานงาน ใช้ระบบการประชุมออนไลน์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างความสนใจในการเรียนรู้โดยใช้เกมส์ ตลอดจนให้ผู้เรียนได้นำเสนอผลงาน

พัฒนารูปแบบการดำเนินการ โดยใช้รูปแบบ Online จัดทำ Line กลุ่มห้องเรียนที่ปรึกษาและห้องเรียนประจำวิชา ให้คำปรึกษาและการใช้สื่อ สนับสนุน สร้างโอกาสให้ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน เป็นแบบอย่างที่ดีและให้คำปรึกษาการอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนโดยเป็นผู้นำในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

 

ด้านที่ 2: ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

พัฒนารูปแบบการจัดทำสารสนเทศของนักเรียนประจำชั้นและนักเรียนประจำวิชา โดยใช้ระบบออนไลน์ในการบริหารจัดการสานสนเทศ ประกอบด้วย Google Form และ Google Spreadsheet

ดำเนินการใช้ข้อมูลสารเทศ บันทึกหลังการสอน รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานการคัดกรองนักเรียนและข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองมาใช้ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการให้คำปรึกษานักเรียนผ่านระบบ Line Group ของห้องเรียนประจำชั้นและห้องเรียนประจำวิชา

ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ ตามปฏิทินงานวิชาการของโรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 และ 1/2566 และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษาตามคำสั่งมอบหมายปฏิบัติงาน และการเตรียมข้อมูลการนำเสนอต่าง ๆ เช่น รับการนิเทศเปิดภารเรียน และ Quick Policy เป็นต้น

 

ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง โดยการประชุมผู้ปกครองออนไลน์และการประสานงานกับผู้ปกครอง เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการให้คำปรึกษานักเรียนประจำชั้นและร่วมแก้ไขปัญหาหรือติดตามผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล

ด้านที่ 3: ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

  การอบรมเพิ่มความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย

 • การจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning GPAS
 • การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สพม.ชย. ประจำปีงบประมาณ 2566
 • การวิเคราะห์และออกแบบดิจิทัล เสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การแสดงผลงาน เพื่อพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพม.ชัยภูมิ ตามนโยบายเร่งด่วน “Quick Policy”
 • การคิดเชิงคำนวณผ่านกิจกรรมการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์
 • การพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนแม่ข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • การประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการบริหารจัดการสู่องค์กรดิจิทัล
 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย

 • รางวัลชนะเลิศครูเด่นด้าน Coding ประเภทการจัดการเรียนรู้แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ Unplugged Coding สพม.ชันภูมิ
 • ได้รับการคัดเลือกในการนำเสนอ ผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards” ครั้งที่ 2 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566
 • จัดรายงานผลการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนบนฐานสะเต็มศึกษา พหุปัญญา และเทคโนโลยีดิจิทัล

 

นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการออกแบบ/สร้างสถานการณ์ปัญหาที่ใช้ประกอบการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีความรู้และความสามารถสอดคล้องกับตัวชี้วัดและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

ตอนที่ 4 การพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ริเริ่ม พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เรื่อง เงื่อนไขและการแก้ปัญหา รายวิชา ว31181 วิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

1. วิเคราะห์จัดการเรียนรู้ Coding

 • ด้านความจำเป็นในการจัดการเรียนรู้
 • ด้านลักษณะของผู้เรียนรายบุคคล
 • ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้

2. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้
3. นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้
4. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้

 • ผลที่เกิดกับผู้เรียน
 • ผลงานนักเรียน
 • ความพึงพอใจในผลการจัดการเรียนรู้ Coding ของนักเรียน

การจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เงื่อนไขและการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 พบว่า นักเรียนเข้าเรียนจำนวน 32 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 35 คน คิดเป็นร้อยละ 91.42 โดยผู้เรียนแต่ละกลุ่มมีผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านความรู้ (K) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) ผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100

การจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เงื่อนไขและการแก้ปัญหา ซึ่งผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม และได้สร้างผลงานของกลุ่มตนเองจากการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged Coding โดยผู้เรียนได้ใช้กระบวนการทางการคิดเชิงคำนวณ แยกส่วนประกอบและย่อยปัญหาในการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งมีการกำหนดสิ่งที่สำคัญและทรัพยากรที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาตามการคิดเชิงนามธรรม และมีการใช้รูปแบบการดำเนินการต่าง ๆ ในการประยุกต์ใช้แนวคิดสร้างผลงาน อีกทั้งได้กำหนดเงื่อนไขและการดำเนินการภาย
ใต้เงื่อนไขนั้น ๆ  โดยผลงานของผู้เรียนทั้ง 8 ผลงาน ได้รับการประเมินในระดับดีขึ้นไปทุกผลงาน แสดงได้ดังรูปต่อไปนี้

การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาการคำนวณที่มีกระบวนการ Active Learning ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในทุก ๆ คาบเรียนทั้งกิจกรรมแบบ Plugged Coding และ กิจกรรม Unplugged  Coding ตลอดจนการส่งเสริมความสามารถผู้เรียนในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ Coding ทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ซึ่งในทุกปีการศึกษา การสะท้อนผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อผู้ปกครอง ส่งผลให้ผู้ปกครองมีการรับรู้และพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนและได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้ปกครอง มาปรับปรุงกิจกรรมและการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

1,100 views
Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ