Search
Close this search box.

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.2/2 และ ม.3/2 ภาคเรียนที่ 1/2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว ได้จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม. 2/2 และ ม. 3/2 ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ