เตรียมความพร้อมในการสอบข้อสอบ TEDET

27 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว ได้จัดโครงการการเตรียมความพร้อมในการสอบข้อสอบ TEDET ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.3/3