Search
Close this search box.

เด็กชายปวริศ กุลแก้ว นักเรียนโรงเรียนภูเขียว เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน (วิชาคณิตศาสตร์)

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กชายปวริศ กุลแก้ว นักเรียนโรงเรียนภูเขียว เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน (วิชาคณิตศาสตร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ