รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี.pdf

Facebook
Twitter
Email
Print

เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ...