Search
Close this search box.

พิธีเปิดโครงการ “สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project)

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project)” ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเฉพาะความสามารถในด้านการเขียนโปรแกรมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนากระบวนการความคิดเชิงตรรกะร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ โดยเข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ