ประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น

กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขอแสดงความยินดีกับว่าที่ ร.ต.สุระสิทธิ์ สีไชย ตำแหน่ง ครู ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

Facebook
Twitter
Email
Print