Search
Close this search box.

ประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น

กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขอแสดงความยินดีกับว่าที่ ร.ต.สุระสิทธิ์ สีไชย ตำแหน่ง ครู ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ