Search
Close this search box.

นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน สุนทรียภาพแห่งชีวิต Art of Life ครั้งที่ 13

ในวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน สุนทรียภาพแห่งชีวิต Art of Life เพื่อแสดงทักษะและผลงานนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ของนักเรียนโรงเรีนยภูเขียว

128 views
Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ