ค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์สู่การแข่งขันทางวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว ได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์สู่การแข่งขันทางวิชาการ ของนักเรียนห้องพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2563ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2563

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print