ค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์สู่การแข่งขันทางวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว ได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์สู่การแข่งขันทางวิชาการ ของนักเรียนห้องพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2563ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2563