คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนภูเขียว
เลขที่ 163 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563