ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลสรุปการเบิกเงินสวัสดิการ

  1. ค่าการศึกษาบุตร
2. ค่ารักษาพยาบาล
Facebook
Twitter
Email
Print