ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าร่วม โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนด้านสภาพภูมิอากาศและดาราศาสตร์

  • นักเรียนชั้น ม.ปลาย
  • จำนวน 37 คน

โดยมีรายละเอียดดังภาพ

Facebook
Twitter
Email
Print