Search
Close this search box.

กิจกรรมทำบุญถวายสังฆทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา 29 พฤษภาคม 2561 ณ วัดนครบาล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ