กิจกรรมติวเสริมเติมความรู้ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1/3และ 2/3

กิจกรรมติวเสริมเติมความรู้ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1/3
และ 2/3 วันที่3-4 ตุลาคม 63 ณ โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ