การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ