Search
Close this search box.

การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (วิจัยในชั้นเรียน) ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนภูเขียว

ในวันเสาร์ ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนภูเขียว นำโดย ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว ได้ดำเนินการเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (วิจัยในชั้นเรียน) โดยมีวิทยากรคือ รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน อาจารย์ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนภูเขียวเข้าร่วมการอบรมจำนวน 130 คน
DSC_0159
Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ