Search
Close this search box.

การอบรมการเขียนโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ชุมนุมนักเคมีรุ่นเยาว์)

กิจกรรมชุมนุมนักเคมีรุ่นเยาว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว ได้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ การเขียนโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องไร้พรมแดน โรงเรียนภูเขียว โดยมีวิทยากรคือ นายสานิต แก้วดวงดี นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งวิทยากรได้ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน ฝึกเขียนเค้าโครงโครงงาน การวางแผนการดำเนินงาน ตลอดจนการนำเสนอเค้าโครงโครงงานที่ได้ปฏิบัติในกิจกรรมวันนี้

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ