Search
Close this search box.

การประชุมผู้ปกครองตามระบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์

ขอเชิญชมการประชุมผู้ปกครองตามระบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเพจ Facebook หรือ YouTube โรงเรียนภูเขียว หลังจากที่ผู้ปกครองรับชมการประชุมผู้ปกครองออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านผู้ปกครองทำแบบประเมินในการประชุมผู้ปกครองเพื่อเป็นการลงทะเบียนการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ผู้ดำเนินงานจะได้รวบรวมรายชื่อผู้ปกครอง ต่อที่ปรึกษาต่อไป ขอบคุณค่ะ ทำแบบประเมินความพึงพอใจ : https://cutt.ly/DnPkdXB

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ